Zasady

Regulamin zamieszczania treści w Wilnopedii

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania oraz zamieszczania treści tj. haseł i informacji tekstowej lub obrazkowej Wilnopedii – encyklopedii Wilna i Wileńszczyzny, zwanej dalej Wilnopedią.
2. Wilnopedia funkcjonuje pod adresem internetowym http://www.wilnopedia.lt

II. Procedura zamieszczania treści w Wilnopedii
1. Każdy z użytkowników, który posiada nadany mu przez Wilnopedia login i hasło może ubiegać się o status Autora. Status ten nadawany jest w drodze decyzji Wydawcy Wilnopedii.
2. Wydawca Wilnopedii podejmuje również decyzje o ewentualnej konieczności redakcji tj. sprawdzenia i zgodności merytorycznej treści każdego artykułu przygotowanego przez Autora z zakresem tematycznym Wilnopedii.
3. W uzasadnionych przypadkach Wydawca Wilnopedii może również cofnąć decyzję o nadaniu statusu Autora.
4. Wydawca dołoży starań by w ciągu 3 dni roboczych treści po sprawdzeniu zostały zamieszczone na stronach Wilnopedii.

III. Treści
1. Każde z haseł podzielone jest na części: Hasło wraz ze skrótem i część opisową, może też być uzupełnione informacją obrazkową lub filmową.
2. W przypadkach korzystania przez Autora z materiałów należy podać ich źródła.
3. Autor publikując treści w Wilnopedii przekazuje prawa do nich na rzecz Wydawcy.
4. Zabrania się publikacji:
– informacji naruszających dobra osobiste innych osób i prawo do prywatności;
– treści naruszających prawa osób trzecich (zwłaszcza prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej);
– treści nieobyczajnych;
– treści nawołujących do nienawiści rasowej, religijnej i narodowościowej;
– informacji propagujących przemoc, ideologię totalitarną i faszystowską;
– treści kontrowersyjnych etycznie, obyczajowo albo estetycznie;
– treści sprzecznych z prawem.
5. Wydawca Wilnopedii zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia Treści lub ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji określonej prawem, jak również wtedy, gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z jego statutem i/lub linią programową i charakterem.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Autorów i zastrzega sobie prawo do ich skracania, przeredagowywania, zmiany oraz odmowy publikacji lub usunięcia bez podania przyczyny.

IV. Postanowienia końcowe
1. Zamieszczenie treści tj. haseł i informacji tekstowej lub obrazkowej w Wilnopedii jest jednoznaczne z akceptacją przez tego użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
2. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu opublikowania i może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez Wydawcę Wilnopedii w całości lub w części.
3. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.